1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Daiva Kovienė

Kontaktas

vyr. specialistė

Adresas:
Utenio a. 7, 736 kab. (III a.)

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: +370 389 43540

Mob.telefonas: +370 665 12716

Kontaktų forma

Siųsti laišką. Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi.

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI,

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
4.2. išmanyti administracinių teisės pažeidimų kodeksą, teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos ir kitose srityse, susijusiose su atliekamomis funkcijomis, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
4.6. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, raštus ar kitą gautą informaciją skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka patikrinimus, rengia atsakymų projektus pareiškėjams.
5.2. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų taisyklių aplinkos apsaugos ir viešosios tvarkos srityje savivaldybės teritorijoje;
5.3. prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, renka įrodymus, susijusius su administraciniais teisės pažeidimais. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, kuriuos pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą surašo savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja administracinių nurodymų vykdymą;
5.4. nustato juridinių ir fizinių asmenų aplinkai padarytą žalą, įvertina nuostolius ir perduoda duomenis Juridiniam skyriui dėl žalos išieškojimo, jei dėl padarytos žalos nuostolių patyrė žalą savivaldybės biudžetas;
5.5. savarankiškai arba kartu su policijos, Savivaldybės administracijos kitų padalinių atstovais dalyvauja patikrinimuose, prevencinėse akcijose, reiduose;
5.6. bendrauja ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais;
5.7. rengia ataskaitas, statistinius duomenis pagal savo kompetenciją, teikia juos skyriaus vedėjui;
5.8. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, programas, akcijas viešosios tvarkos klausimais;
5.9. rengia informacinius leidinius viešosios tvarkos klausimais;
5.10. renka, kaupia, sistemina informaciją apie savivaldybės teritorijos viešosios tvarkos būklę, jos kitimą pagal savo kompetenciją;
5.11. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. pagal savo kompetenciją teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl savivaldybės institucijų teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, tobulinimo;
5.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis viešosios tvarkos klausimais;
5.14. atlieka kitus Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių ir strateginių tikslų įgyvendinimu.


Daivos Kovienės, Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus
vyr. specialistės

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (pildo tiesioginis vadovas)
(nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

1. Atlikti patikrinimus (patruliuojant Utenos rajono savivaldybės viešosiose erdvėse, nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, raštus visais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais). Nustatyti administracinius nusižengimus (surašant administracinio nusižengimo protokolus, nutarimus dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas ar skiriant žodines pastabas) arba pagal kompetenciją perduoti informaciją apie galimus administracinius nusižengimus kitoms institucijoms.
2. Dalyvauti patikrinimuose kartu su kitomis institucijomis.
3. Atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus, vykdant triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę.
4. Parengti Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų tarnybinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašo (taisyklių) projektą.

Joomla templates by a4joomla