1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Daiva Musteikienė

Kontaktas

vyr. specialistė

Adresas:
Utenio a. 7, 735 kab. (III a.)

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: +370 389 43539

Mob.telefonas: +370 61811794

Kontaktų forma

Siųsti laišką. Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi.

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei:

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinės procedūros taikymo bei administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, viešąją tvarką, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą, asmenų aptarnavimą savivaldybės institucijose ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, raštus ar kitą gautą informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka patikrinimus, rengia atsakymus pareiškėjams;
7.2. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės, Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų priimtų teisės aktų reikalavimų;
7.3. tiria administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus), vykdo administracinių bylų teiseną;
7.4. pagal įgaliojimą surašo pažeidimų (nusižengimų) protokolus, tvarko jų apskaitą;
7.5. savarankiškai arba kartu su policijos, kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atstovais dalyvauja patikrinimuose, prevencinėse akcijose, reiduose;
7.6. bendrauja ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais;
7.7. rengia ataskaitas, statistinius duomenis pagal savo kompetenciją, teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.8. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, nusikaltimų ir teisės pažeidimų programas, akcijas viešosios tvarkos klausimais;
7.9. rengia informacinius leidinius viešosios tvarkos klausimais;
7.10. renka, kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijos viešosios tvarkos būklę, jos kitimą pagal savo kompetenciją;
7.11. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus archyvą;
7.13. pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų ir kitų teisės aktų pakeitimų;
7.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis viešosios tvarkos klausimais;
7.15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei raštų projektus, sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, prižiūri sudarytų sutarčių vykdymą;
7.16. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kito Skyriaus valstybės tarnautojo funkcijas jam nesant darbe dėl laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruotės ir pan.
7.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


Daivos Musteikienės, Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus
vyr. specialistės

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (pildo tiesioginis vadovas)
(nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

1. Užtikrinti Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano rodiklių, susijusių su Viešosios tvarkos skyriaus atliekamų kontrolės veiksmų skaičiumi, vykdymą (vykdyti patikrinimus ir patruliavimus, nustatyti administracinius teisės pažeidimus, atlikti patikrinimus, išnagrinėti gyventojų skundus, pranešimus).
2. Atlikti patikrinimus kartu su kitomis institucijomis.
3. Įgyvendinti nusikaltimų prevencijos bei kontrolės programas (projektus).
4. Siekiant užtikrinti Utenos rajono savivaldybės tarybos ar Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamų individualių bei norminių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę, teikti pasiūlymus ir pastabas šių teisės aktų rengėjams dėl jų savalaikio pakeitimo ar papildymo.

Joomla templates by a4joomla