1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Jovita Strazdienė

Kontaktas

skyriaus vedėja

Adresas:
Utenio a. 7, 733 kab. (III a.)

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: +370 389 63895

Mob.telefonas: +370 614 77137

Kontaktų forma

Siųsti laišką. Visi laukeliai, pažymėti *, yra privalomi.

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei:

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinių teisės pažeidimų srityje ir atstovavimo teismuose patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, civilinę teisę, civilinio proceso teisę, administracinę teisę, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, greitai priimti sprendimus;
6.5. mokėti nustatyti pažeidimą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.7. sugebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal jo nuostatus, jam vadovauja, rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus. Kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
7.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus tarnautojų tarnybinę veiklą, kontroliuoja užduočių ir pavedimų vykdymą, analizuoja Skyriaus darbo rezultatus ir teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo;
7.3. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų Skyriaus veiklos klausimais projektus;
7.4. nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus viešosios tvarkos klausimais, remdamasis surinkta informacija, organizuoja patikrinimus, teikia pasiūlymus, išvadas atitinkamiems savivaldybės padaliniams, kartu su kitomis institucijomis dalyvauja reiduose ir patikrinimuose;
7.5. išaiškinus administracinės teisės pažeidimus pagal savo kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinės teisės pažeidimų bylas;
7.6. pagal įgaliojimą atstovauja savivaldybės administracijai ir gina savivaldybės interesus įvairiuose pasitarimuose, posėdžiuose, teismuose;
7.7. pagal Skyriaus kompetenciją prižiūri, kaip organizatoriai laikosi renginių rengimo tvarkos;
7.8. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei savivaldybės priimti teisės aktai (įsakymai);
7.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su savivaldybės struktūriniais padaliniais, bendrovėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kuriose savivaldybė turi akcijų arba yra dalininkė, valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis;
7.10. bendradarbiauja su policija, kitomis įstaigomis bei organizacijomis, vykdo nusikalstamumo prevenciją, renka informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančias problemas ir perduoda ją atsakingoms institucijoms, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams, išaiškina ir šalina priežastis bei sąlygas juos padaryti;
7.11. rengia Saugios savivaldybės koncepcijos įgyvendinimo metinę ataskaitą;
7.12. koordinuoja Nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektus;
7.13. dalyvauja administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.14. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai apie Skyriaus veiklą;
7.15. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti.
7.16. rengia Skyriaus metinius veiklos planus.
7.17. remiantis surinkta (pateikta) informacija organizuoja patikrinimus, teikia pasiūlymus, išvadas atitinkamiems savivaldybės administracijos skyriams.
7.18. vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


Jovitos Strazdienės, Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus
vedėjos

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (pildo tiesioginis vadovas)
(nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

1. Motyvuoti skyriaus darbuotojus įgyvendinti numatytas užduotis. Planuoti skyriaus darbuotojų veiklą, jos kryptis ir kontroliuoti veiklos įgyvendinimą. Vykdyti kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius pavedimus.
2.Siekiant užtikrinti Utenos rajono savivaldybės tarybos ar Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamų individualių bei norminių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę, teikti pasiūlymus ir pastabas šių teisės aktų rengėjams dėl jų savalaikio pakeitimo ar papildymo.
3. Įgyvendinti nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos programas (projektus).
4. Vykdyti sutarčių administravimą.

Joomla templates by a4joomla