1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektiniai pasiūlymai

123

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų patvirtinimas

2019 m. vasario 18 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino ketvirto kvietimo projektinių pasiūlymų sąrašą pagal Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje" 2.2.2. veiksmą „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas".
Į sąrašą įtrauktas 2019-01-21 gautas projektinis pasiūlymas, kurį pateikė UAB „Rigera". Projektas „Dalinamės patirtimi, stipriname jaunus verslus" skirtas jauno verslo atstovams.


 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai

2018 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-596 papildytas siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas į kurį įtraukti trys nauji projektai.

vvg


Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai

2018 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-525 papildytas siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas į kurį įtraukti penki nauji projektai.

papildymas


 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų patvirtinimas

2018 m. liepos 10 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino trečio kvietimo projektinių pasiūlymų sąrašą pagal Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje" 2.2.1. veiksmą „Konsultavimas ir mokymai (bendradarbiaujant su Anykščių VVG) verslo kūrimo ir plėtros klausimais" ir 2.2.2. veiksmą „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas".
Į sąrašą įtraukti projektiniai pasiūlymai, kuriuos pateikė: Utenos apskrities darbdavių asociacija, projektas „Verslas – lengvai, greitai, kūrybiškai"; Utenos miesto vietos veiklos grupė, projektas „Laikas verslui" ir UAB „Siuntikas", projektas „Elektroninės prekybos startas pasaulinėse rinkos".


 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų patvirtinimas

2018 m. birželio 12 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino 2 kvietimo projektinių pasiūlymų sąrašą pagal Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1 ir 2 tikslo veiksmus:
• Utenos švietimo centro projektinis pasiūlymas „Kūrybiškumo erdvė". Pagal 1.1.1. veiksmą "Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo per sociokultūrines veiklas";
• Futbolo klubas „Utenos Utenis" projektinis pasiūlymas „Atviras futbolas". Pagal 1.1.1. veiksmą "Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo per sociokultūrines veiklas";
• VšĮ Utenos kolegijos projektinis pasiūlymas „Verslo degustacija". Pagal 2.1.1.veiksmą „Jaunimo (iki 29 m.) verslumo įgūdžių ugdymas";
• VšĮ Utenos kolegijos projektinis pasiūlymas „Nauji gebėjimai – naujos galimybės". Pagal veiksmą 2.1.2. „Darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ugdymas";
• Utenos regioninio profesinio mokymo centro projektinis pasiūlymas „Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Utenos miesto gyventojų įgalinimas integruotis į darbo rinką". Pagal 2.1.3. veiksmą „Darbingo amžiaus asmenų (nuo 29 m.) konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais, neformalaus švietimo ir profesinio mokymo veiklų organizavimas".


 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-244 papildytas siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas į kurį įtraukti du nauji projektai.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai >>> 


  Vietos plėtros projektinių pasiūlymų patvirtinimas

Pasibaigus pirmojo papildomo kvietimo terminui teikti projektinius pasiūlymus, Utenos miesto vietos veiklos grupė 2017 m. gruodžio 12 d. gavo 2 paraiškas, kuriose suplanuotos veiklos prisidės prie Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros Strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo:
• socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo per sociokultūrines veiklas;
• kompleksinės pagalbos teikimo priklausomybę turintiems ir smurtą patiriantiems asmenims.
2018 m. sausio 17 d. Utenos miesto VVG valdybos pasėdyje apsvarstyti gautų projektinių pasiūlymų vertinimo rezultatai. Valdybai pritarus vertinimo rezultatams, patvirtintas projektinių pasiūlymų sąrašas, į kurį įtraukti 2 projektai:
1. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos projektas „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas";
2. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro projektas „Pokyčių keliu".


 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai

Utenos miesto vietos veikos grupė (UMVVG), pasibaigus pirmajam kvietimui teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, 2017 m. rugsėjo 20 d. gavo 4 paraiškas, kuriose suplanuotos veiklos prisidės prie Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros Strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo:
• socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo per sociokultūrines veiklas;
• senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinio užimtumo;
• kompleksinės pagalbos teikimo priklausomybę turintiems ir smurtą patiriantiems asmenims.
2017 m. spalio 17 d. UMVVG valdybos posėdyje buvo apsvarstyti gautų projektinių pasiūlymų vertinimo rezultatai ir patvirtintas projektinių pasiūlymų sąrašas į kurį įtraukti 3 projektai. Utenos švietimo centro projektas „Gera būti" skirtas socialinės rizikos vaikų ir jaunimo sociokultūrinių veiklų įgyvendinimui. Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacijos projektas „Norime būti sveiki ir aktyvūs!" ir Utenos kraštotyros muziejaus projektas „Šviesioji gyvenimo pusė" skirti senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinio užimtumo veiklų įgyvendinimui.
2017 m. spalio 19 d. atrinktų ir patvirtintų projektinių pasiūlymų sąrašas pateiktas LR Vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamentui.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai >>>

 

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija

Utenos miesto vietos veiklos grupė (VVG) inicijavo ir parengė „Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją", kuri 2016 m. liepos 20 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-505 įtraukta į siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemones Nr.08.6.1-ESFA-T-910 "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" ir Nr.08.6.1-ESFA-T-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas".

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija >>>

Informacija

Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba

2019 m. kovo 27 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu, vadovaujantis įstatų 25, punkto nuostatomis 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta nauja Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba:
1. Kasparas Mociūnas, valdybos pirmininkas, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas";
2. Vida Jackevičiūtė, valdybos narė atstovaujanti asociaciją „Utenos moterų veiklos centras";
3. Audrius Kavolis, valdybos narys, Individualios įmonės savininkas. Atstovaujantis Utenos apskrities darbdavių asociaciją;
4. Vijolė Satkauskienė, valdybos narė, UAB „Verslo barometras" direktorė;
5. Jūratė Brasiūnienė, valdybos narė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė, atstovaujanti Utenos rajono savivaldybės administraciją;
6. Audrius Šalkauskas, valdybos narys, atstovaujantis „Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociaciją".


Utenos miesto vietos veiklos grupės įstatai >>>

Utenos miesto vietos veiklos grupė

Informacija apie sudarytas sutartis

2017-10-02

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUTARTIES PASIRAŠYMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau - Perkančioji organizacija) apklausos būdu (toliau - Pirkimas) CVP IS priemonėmis įvykdė mažos vertės viešąjį pirkimą „Projektų vertinimo paslaugų pirkimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – vietos plėtros strategijos projektų vertinimo paslaugos (administracinės, naudos ir kokybės bei vertinimo ataskaitų parengimas) (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: IĮ ,,Sėkmingi sprendimai".
Numatoma bendra sutarties vertė: 6000,00 Eur su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
Paslaugų sutartis Nr. S-7 pasirašyta 2017-09-18.

2017-05-18

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUTARTIES PASIRAŠYMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, įvykdė supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Kompiuteris su programine įranga ir biuro įranga (multifunkcinis spausdintuvas)" pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Kompiuteris su programine įranga ir biuro įranga (multifunkcinis spausdintuvas). Gauti trys tiekėjų pasiūlymai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB ,,ARG Baltic".
Numatoma bendra sutarties vertė: 4772,24 EUR su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
Paslaugų sutartis Nr. S-5 pasirašyta 2017-05-18.

2017-05-04

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUTARTIES PASIRAŠYMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, įvykdė supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų parengimas" pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų parengimas. Gauti du tiekėjų pasiūlymai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Asociacija Iniciatyvų tinklas.
Numatoma bendra sutarties vertė: 9 900,00 EUR su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
Paslaugų sutartis Nr. S-4 pasirašyta 2017-05-04.

2017-04-18

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUTARTIES PASIRAŠYMĄ
Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, įvykdė supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas" pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas. Gauti trys tiekėjų pasiūlymai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Asociacija Iniciatyvų tinklas.
Numatoma bendra sutarties vertė: 9 500,00 EUR su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
Paslaugų sutartis Nr. S-3 pasirašyta 2017-04-19.


2015-11-26

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Strategijos parengimas pagal 08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas".
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 79000000-4.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Pirkimo objekto sudėtis ir apimtis: 1 vnt., 2 spausdinti egz., 2 egz. CD laikmenose.
Pirkimo objekto charakteristikos:
• A4 formatas;
• Tekstas suredaguotas, sumaketuotas;
• Leidinys apgaubtas storesnio popieriaus viršeliu;
• Leidinys spalvotas.
Reikalavimai. Rengdamas Strategiją paslaugų teikėjas privalo:
• vadovautis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, nuostatomis, 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas" projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402, ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, kurios dar yra derinamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
• atsižvelgti į Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planą, patvirtintą 2013 m. spalio 15 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-88 (patikslintą 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 51/7S-47 ir 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-19), Utenos rajono plėtros strateginį planą 2011-2017 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 metams patvirtinimo" (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-382 redakcija), Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722; kitus dokumentus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone gali būti svarbūs rengiant Strategiją.

Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 60 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: VšĮ Utenos verslo informacijos centras.

II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 300056112, Bažnyčios g. 1, 28242 Utena.

II.3. Bendra sutarties vertė: 7200,00 EUR su PVM.

II.4. Subtiekėjai – nenumatyta.

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

2017-12-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dauniškio parko įrengimo papildymo projektiniai pasiūlymai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 – „Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos"; kodui – 71230000-9 ,,Architektūros projektų konkursų organizavimas".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
I.2.3. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
Pateikti Dauniškio parko įrengimo papildymo projektą, kuriame būtų:
2.3.1. Pateikti Dauniškio parko teritorijoje naujų įrenginių ir statinių išdėstymo ir jų architektūrinius - konstrukcinius sprendinius, numatant:
2.3.1.1. Atviro plaukimo baseino ežere įrengimą su jam reikalinga infrastruktūra. Baseinas turėtų būti sudarytas iš kelių dalių- viena jų skirta mažiems vaikams, kita- paaugliams ir suaugusiems. Vaikų dalis numatoma sekli, joje turi būti numatyti pramogų elementai- čiuožynės į vandenį, sėdėjimo vietos ir kt. Paauglių -suaugusių dalyje numatomas gilesnis baseinas su plaukimo takeliais (ne mažiau 4 vnt.) ne trumpesniais, kaip 25 m ilgio. Numatomi skirtingo aukščio tramplinai. Baseino zonoje numatyti valčių ir vandens dviračių prieplauką. Baseinas žiemą galėtų būti naudojamas kaip čiuožykla.
2.3.1.2. Vasaros arbatinę - ledainę- cukrainę su dengta lauko terasa, nuo kurios būtų galima stebėti fontaną ir pateikti jos architektūrinius sprendimus.
2.3.1.3.Sėdėjimo vietų įrengimą fontano stebėjimui (galima projektuoti šalia vaikų žaidimų aikštelės panaudojant natūralų šlaitą, pertvarkant pagrindinio įėjimo zoną, prie ežero kranto). Gali būti numatomos kelios skirtingų tipų sėdėjimo vietos.
2.3.1.4. Pavėsines/pergoles su apželdinimu, jų architektūrinius sprendimus. Pavėsinės gali būti skirtingų dydžių, tipų, įvairiose vietose, tačiau turi sietis stilistiškai.
2.3.1.5. Lauko baldus ir teniso stalą išgrįstoje aikštelėje prie lauko tinklinio aikštelės.
2.3.1.6. Pateikti remontuojamų, rekonstruojamų ir atnaujinamų statinių ir įrenginių konstrukcinius,
architektūrinius sprendimus:
2.3.1.7.Esamos vaikų aikštelės patobulinimą, naujus vaikų įrenginius, kuriais taip pat galėtų naudotis vaikai su negalia.
2.3.1.8.Medinių takų pelkėtoje ežero pakrantėje rekonstravimą (gali būti panaudota plastiko medžiaga). Tako ilgis apie 700 m.
2.3.2.Baseino, vasaros arbatinės ir sėdėjimo vietų įrengimas turi neviršyti 500 000 Eur. sumos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dauniškio parko įrengimo papildymo projektiniai pasiūlymai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Baltican LTD", įm. k. 300917703, Savanorių pr.286A, 49474 Kaunas.
II.3. Paskirta premija: 750,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlytas geriausias pasiūlymas.

2017-09-18
Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau - Perkančioji organizacija) apklausos būdu (toliau - Pirkimas) CVP IS priemonėmis vykdo mažos vertės viešąjį pirkimą „Projektų vertinimo paslaugų pirkimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas".
Pirkimo objektas – vietos plėtros strategijos projektų vertinimo paslaugos (administracinės, naudos ir kokybės bei vertinimo ataskaitų parengimas) (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: IĮ ,,Sėkmingi sprendimai".
Numatoma bendra sutarties vertė: 6000,00 Eur su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Tiekėjų kvalifikacijai, pasiūlyta mažiausia kaina.

2017-06-26

Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau - Perkančioji organizacija) apklausos būdu (toliau - Pirkimas) CVP IS priemonėmis vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Mokymo paslaugų pirkimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas".
Pirkimo objektas – vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų bei Utenos miesto vietos veiklos grupės darbuotojų ir valdymo organų narių mokymo paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugų teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas: VšĮ ,,Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras".
Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 300099658, Nugalėtojų g. 21D, 10105 Vilnius.
Numatoma bendra sutarties vertė: 13 030,00 Eur su PVM.
Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Tiekėjų kvalifikacijai, pasiūlyta mažiausia kaina.

2015-12-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: „Strategijos parengimas pagal 08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas".

Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 79000000-4.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto sudėtis ir apimtis: 1 vnt., 2 spausdinti egz., 2 egz. CD laikmenose.

Pirkimo objekto charakteristikos:

· A4 formatas;

· Tekstas suredaguotas, sumaketuotas;

· Leidinys apgaubtas storesnio popieriaus viršeliu;

· Leidinys spalvotas.

Reikalavimai. Rengdamas Strategiją paslaugų teikėjas privalo:

· vadovautis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, nuostatomis, 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas" projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402, ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, kurios dar yra derinamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

· atsižvelgti į Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planą, patvirtintą 2013 m. spalio 15 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-88 (patikslintą 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 51/7S-47 ir 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-19), Utenos rajono plėtros strateginį planą 2011-2017 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 metams patvirtinimo" (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-382 redakcija), Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722; kitus dokumentus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone gali būti svarbūs rengiant Strategiją.

Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 60 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: VšĮ Utenos verslo informacijos centras

II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 300056112, Bažnyčios g. 1, 28242 Utena

II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 7200,00 EUR su PVM.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitika pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Informacija apie Utenos miesto VVG pradedamus pirkimus

2017-06-20

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Mokymo paslaugoms" įsigyti. Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų bei Utenos miesto vietos veiklos grupės darbuotojų ir valdymo organų narių mokymo paslaugų pirkimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 80590000-6

2017-05-12

 INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Kompiuteris su programine įranga ir biuro įranga (multifunkcinis spausdintuvas)". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Kompiuteris su programine įranga ir biuro įranga (multifunkcinis spausdintuvas).
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kategorijoms, kodams – 30200000-1, 48000000-8, 30000000-9.

2017-04-07

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 75112100-5.

2017-04-24

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
Utenos miesto vietos veiklos grupė, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, vykdo supaprastintą mažos vertės viešąjį pirkimą „Vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų parengimas". Pirkimas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės projektą „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" veiklas.
Pirkimo objektas – Vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų parengimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 75112100-5.

2015-11-13

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: „Strategijos parengimas pagal 08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas".

Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai, kodui – 79000000-4.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto sudėtis ir apimtis: 1 vnt., 2 spausdinti egz., 2 egz. CD laikmenose.

Pirkimo objekto charakteristikos:

· A4 formatas;

· Tekstas suredaguotas, sumaketuotas;

· Leidinys apgaubtas storesnio popieriaus viršeliu;

· Leidinys spalvotas.

Reikalavimai. Rengdamas Strategiją paslaugų teikėjas privalo:

· vadovautis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, nuostatomis, 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas" projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402, ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, kurios dar yra derinamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

· atsižvelgti į Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planą, patvirtintą 2013 m. spalio 15 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-88 (patikslintą 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 51/7S-47 ir 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-19), Utenos rajono plėtros strateginį planą 2011-2017 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 metams patvirtinimo" (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-382 redakcija), Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722; kitus dokumentus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone gali būti svarbūs rengiant Strategiją.

Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 60 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, kreipiantis į 3 tiekėjus, CVP IS priemonėmis.

II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos miesto vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Utenos miesto vietos veiklos grupės pirmininko 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VP-1, 107.1.4.2. p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime, prašymus pateikia iki 2015-11-23, 10 val. Kontaktinis asmuo: Utenos miesto vietos veiklos grupės valdybos narė Jūratė Brasiūnienė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Joomla templates by a4joomla