1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimas

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Koordinuotai teikiamų paslaugų gavėjai - vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikai), ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Koordinuotai teikiamos paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skiriamos -kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Kas gal kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?
Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi kai:
• gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
• su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
• gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
• priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis.
• gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimas
Gavęs prašymą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jį pagrindžiančią informaciją, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
Vaiko gerovės komisija įvertina Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui (toliau – Koordinuojanti institucija), institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjai) ir Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo trukmę.
Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs gautą sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą ir jį pagrindžiančią informaciją, priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, nustato Koordinuojančią instituciją, Teikėjus, Koordinuotai teikiamų paslaugų trukmę.
Koordinuojančios institucijos vadovas, gavęs savivaldybės administracijos pavedimą koordinuoti konkretaus vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą, nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) paskiria specialistą atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko (toliau – Atvejo vadybininkas) funkcijas.
Atvejo vadybininkas, gavęs tiesioginio vadovo pavedimą, per 10 darbo dienų organizuoja bendrą susitikimą su Vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), nustatytais Teikėjais, aptarti Vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, jų tenkinimo galimybes, susitarti dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimo (laiko, vietos, mobilumo ir kt.) ir parengia Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą.
Atvejo vadybininkas plano įgyvendinimo metu stebi plano priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus, vertina vykdomų priemonių veiksmingumą; derina visų atsakingų asmenų veiksmus, prireikus inicijuoja bendrus atsakingų asmenų, vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitarimus dėl taikomų priemonių efektyvumo didinimo.
Prašymas skirti koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiamas vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriui.

Prašymo skirti koordinuotai teikiamas paslaugas vaikui ir jo tėvams FORMA

Dėl detalesnės informacijos kreiptis tel. (8 37) 64057; 8 676 15978 .

Joomla templates by a4joomla