1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Želdinių apsauga

DĖL ŽELDINIŲ TVARKYMO

INFORMACIJA PARENGTA VADOVAUJANTIS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖMIS, PATVIRTINTOMIS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMU NR. TS – 115

Šios taisyklės yra privalomos visiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

 Želdinius, augančius po elektros ir ryšių linijomis, prižiūri ir tvarko tinklus eksploatuojantys asmenys, vadovaudamiesi Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis.

Kirsti ar kitaip pertvarkyti medžius ir krūmus, augančius privačioje miško žemėje, galima tik gavus Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio padalinio leidimą.

 Būtina žinoti, kad Utenos rajone privačioje namų valdoje augantys saugotini želdiniai yra tie želdiniai, kurie Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais paskelbti saugotinais.

Medžiai ir krūmai, augantys Utenos rajono teritorijoje, ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jei:
- auga kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje, išskyrus natūraliai išaugusius medžius.
- auga vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje už kelio pylimo pado, iškasos ar kelio griovio išorinio krašto, taip pat kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribos, išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų saugiam eismui ir kelio naudojimui ir (arba) auga deklaruotuose laukuose.
- auga gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje, išskyrus augančius deklaruotuose laukuose.
- auga kaimų bendro naudojimo teritorijose, mėgėjiškų sodų teritorijų bendro naudojimo žemėje, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose.
- auga privačiose žemės valdose miestuose ir miesteliuose, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose.
- auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime, išskyrus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas: vietiniai medžiai - ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės obelys, miškinės kriaušės, guobos, vinkšnos, skirpstai, baltieji ir trapieji gluosniai, išskyrus augančius privačiose namų valdose ir deklaruotuose laukuose.
- auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime ir deklaruotuose laukuose: beržai, eglės ir pušys, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens (1,3 metro aukštyje), išskyrus augančius privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose.
- auga deklaruotuose laukuose: ąžuolai, uosiai, klevai ir liepos, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens.
- auga paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesnio kaip 8 centimetrų skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip 16 centimetrų skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal parengtus gamtotvarkos planus, pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat medžius, augančius vidaus vandenų kelių navigacijos ženklų veikimo zonose ir deklaruotuose laukuose.
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Utenos rajono savivaldybės administracijos išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – leidimas), be kurio šių želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas savavališku.

 Leidimų išdavimo tvarka:

Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurioje yra želdiniai ar želdynai, argumentuotą nustatytos formos prašymą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus:
Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių prašymai kirsti geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu pateikiama susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 proc. namo gyventojų savininkų pritaria šiam prašymui (išimtis gali būti padaryta atsižvelgus į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo tyrimus, kurie neatitinka galiojančių normų).
Prašymą parašę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka leidime gali būti įpareigojami atlyginti numatytų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę. Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika ir vertės įkainiais.
Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas per 30 kalendorinių dienų (išskyrus atvejus, kai atliekama ekspertizė) nuo raštiško želdynų ar želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio asmens prašymo pateikimo dienos ir galioja vienus metus nuo jo išdavimo datos.

 Želdinių sodinimas

Želdynų tvarkytojai Utenos rajono savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačiose namų valdose) sodinti želdinius gali tik suderinę su Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi apželdinimo projektą arba schemą.
Be projekto pertvarkant želdinius nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
- krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
- žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;
- kitų medžių – 3 m.
- formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.
Gatvės ribas apibrėžia raudonosios linijos. Tarp raudonųjų linijų telpa visi gatvės skersinio profilio elementai. Statybinė linija parodo ribą, ties kuria prasideda gyvenamųjų arba visuomeninių pastatų kontūrai. Raudonosios linijos gali sutapti arba nesutapti su statybinėmis linijomis.
Mažiausi leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų,
užtikrinantys statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą

2

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMAS "DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS, PATVIRTINIMO IR MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRISKYRIMO SAUGOTINIEMS"

Joomla templates by a4joomla