1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju 2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-228 „Dėl UAB „Utenos vandenys" paskyrimo viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju skyrimo savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje" paskirta UAB „Utenos vandenys"  nuoroda į dokumentą >>>
Utenos rajono savivaldybės gyventojai apie vandens kokybę ir atitekėjusių bei išleidžiamų teršalų parametrus informuojami UAB „Utenos vandenys" internetiniame puslapyje http://www.utenosvandenys.lt. Konkrečią informaciją galima rasti:

http://www.utenosvandenys.lt/utenos-miesto-geriamo-vandens-rodikliai.html

http://www.utenosvandenys.lt/kaimo-vietoviu-geriamo-vandens-rodikliai.html

http://www.utenosvandenys.lt/pranesimai/index.php

http://www.utenosvandenys.lt/nuoteku-uzterstumo-matavimu-rezultatai.html

Paslaugų teikimo sąlygos ir numatomi sutarčių sąlygų pakeitimai
Sutartys su vartotojais sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo" patvirtintu „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašu", (TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14024).
UAB „Utenos vandenys" internetiniame puslapyje http://www.utenosvandenys.ltnuoroda į standartinę sutartį pateikta:

http://www.utenosvandenys.lt/kaip-tapti-uab-utenos-vandenys-klientu.html

http://www.utenosvandenys.lt/kaip-tapti-uab-utenos-vandenys-klientu-2.html

UAB „Utenos vandenys" internetiniame puslapyje http://www.utenosvandenys.lt apie vandentiekio tinklų eksploatavimą, plėtrą investicijas skelbiama rubrikoje Veikla/Vykdomi projektai:

http://www.utenosvandenys.lt/vykdomi-projektai.html

http://www.utenosvandenys.lt/veikla.html

UAB „Utenos vandenys" internetiniame puslapyje http://www.utenosvandenys.lt apie paslaugų kainas ir tarifus skelbiama:

http://www.utenosvandenys.lt/kainos.html

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", 4 punktu, informuojame, kad Utenos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,64 m3. (Skaičiavimai atlikti UAB „Utenos vandenys")

Gyventojus ir įmones, kurie nuotekas surenka nuotekų kaupimo duobėse, prašome naudotis teisėtais nuotekų vežėjais!
Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų kontaktai:
Kęstutis Karnackas, individuali veikla (iš gyventojų) (8 614) 19 035
Stanislovas Zakarauskas, individuali veikla (8 675) 99 903
UAB „Alvinta" (iš įmonių) (8 685) 12 411
UAB „Toi Toi Lietuva" (iš įmonių) (8 655) 75 869
UAB „Transigva" (iš gyventojų) (8 389) 61 815
UAB „Utenos komunalininkas" (Utenos mieste) (8 389) 63 800
UAB „Vidurys" (iš įmonių) (8 620) 30 333

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoju 2015 m. lapkričio 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-316 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje" paskirta UAB „Utenos komunalininkas" nuoroda į dukumentą >>>
Utenos rajono savivaldybės gyventojai apie paviršinių nuotekų tvarkymą Utenos mieste
informuojami UAB „Utenos komunalininkas" internetiniame puslapyje http://utenoskom.lt . Konkrečią informaciją galima rasti:

http://utenoskom.lt/lietaus-nuoteku-tinklai/

UAB „Utenos komunalininkas" internetiniame puslapyje http://utenoskom.lt nuoroda į standartinę sutartį pateikta:

http://utenoskom.lt/lietaus-nuoteku-tinklai/

UAB „Utenos komunalininkas" internetiniame puslapyje http://utenoskom.lt apie paviršinių nuotekų tvarkymą skelbiama rubrikoje Paslaugos/Paviršinių nuotekų tvarkymas:

http://utenoskom.lt/lietaus-nuoteku-tinklai/

Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo pateikta paraiška 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91 projektui "Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra" vykdymui. Pagal šį projektą numatoma naujų paviršinių nuotekų tinklų statyba Ąžuolijos, Naujosios, Utenio, Vasaros gatvėse bei Dauniškio mikrorajone, planuojama įrengti 3 nuotekų valyklas, bei inventorizuoti ir teisiškai registruoti jau pastatytus paviršinių nuotekų tinklus.
UAB „Utenos komunalininkas" internetiniame puslapyje http://utenoskom.lt apie paslaugų kainas skelbiama:

http://utenoskom.lt/lietaus-nuoteku-tinklai/

 ______________________________________________________________

Administruojant vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo veiklą savivaldybės teritorijoje, buvo įvykdyti šie projektai: Neries baseino investicinės programos I etapas (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) (1 pav.), „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Utenos rajone'' (2 pav.), „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)" (3 pav.).

1

1 pav. Neries upės baseino vandentvarkos I etapo prisijungimai

2

2 pav. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Utenos rajone'' prisijungimai

3

3 pav. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)" prisijungimai

 

2018 m. buvo vykdomi projektai dalinai finansuojami ES lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ar Lietuvos kaimo plėtros 2020 metų programas:
,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)"
Šiuo projektu planuota pastatyti apie 24 km naujų vandentiekio (apie 11,2 km) ir nuotekų (apie 12,8 km) tinklų Jasonių kaime bei šešiose sodų bendrijose „Ąžuolas", „Liepų", „Berželis", „Vyturėlis", „Dobilas", „Grybeliai" ir prijungti juos prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros. Įvykdžius projektą bus sudaryta galimybė ne mažiau kaip 259 būstus prijungti prie vandentiekio tinklų ir 302 būstus prie nuotekų tinklų. Šiuo metu paklota 22 km vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, vykdomi baigiamieji statybos bei statybos priežiūros darbai.
,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas)"
Šiuo projektu planuojama pastatyti papildomus apie 2,4 km vandentiekio ir apie 2,6 km nuotekų tinklus, 2 nuotekų siurblines Jasonių kaime esančiose sodų bendrijose „Ąžuolas", „Liepų", „Berželis", „Dobilas", „Grybeliai" bei apie 0,8 km nuotekų tinklų prijungimui prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros. Bus sudaryta galimybė 85 būstams prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Taip pat šiuo projektu planuojama inventorizuoti apie 250 km esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų Utenos mieste ir rajone bei atlikti jų teisinę registraciją. 2018 m. buvo atlikti viešieji prikimai rangos darbams ir paslaugoms, pradėtas sutarčių vykdymas.
,,Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba"
Projekto tikslas - sukurti reikiamus nuotekų dumblo apdorojimo technologinius pajėgumus Utenos regione. Šiam tikslui pasiekti numatyta pastatyti naujus Utenos dumblo apdorojimo įrenginius: naujus tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo - deginimo įrenginius bei kitą periferinę įrangą, reikalingą galutiniam nuotekų dumblo sutvarkymui užtikrinti. Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Utenos nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas bei atvežtas dumblas iš kitų (Molėtų ir Anykščių) nuotekų valymo įrenginių. Įrengus kompleksinius dumblo džiovinimo - deginimo įrenginius, dumblas bus sudeginamas iki galutinio produkto - pelenų, o deginimo metu išsiskyrusi šiluminė energija bus panaudojama dumblo džiovinimo procesui užtikrinti. Šiuo metu vyksta viešojo pirkimo procedūros.
,,Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime"
Dalis Medenių kaimo gyventojų (29 būstai) naudojasi centralizuotais vandentiekio tinklais, kurie buvo pastatyti 1974-1981 metais ir yra susidėvėję. Apie 14 būstų dėl infrastruktūros nebuvimo visai neturi galimybės naudotis centralizuotai tiekiamu vandeniu. Projekto metu numatoma dalyje Medenių kaimo pakloti naujus (apie 2,3 km) vandentiekio tinklus bei pastatyti vandens gerinimo įrenginius. 2018 m. buvo atlikti projektavimo darbai, ekspertizė, vykdomi statybos darbai.
Taip pat Utenos rajone vykdomi projektai UAB „Utenos vandenys" lėšomis:
,,Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Utenos rajone"
,,Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Pačkėnų kaime".
2018 m. paklota 5,15 km vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, vykdomi statybos bei statybos priežiūros darbai.
,,Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Antalgės kaime"
Antalgės kaime Ežero, Kaštonų, Žvejų, Lauko ir Kauno gatvėse, kuriose nėra centralizuoto nuotekų tvarkymo sistemos, planuota pastatyti apie 4,9 km nuotekų tinklų, įrengti 2 nuotekų siurblines, sudaryti galimybę prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų tinklų − 54 būstams. Šiuo metu paklota 1,4 km nuotekų tinklų, vykdomi statybos bei statybos priežiūros darbai.
,,Vandentiekio infrastruktūros plėtra Antalgės kaime"
Atsiradus galimybei prijungti Antalgės miestelio vandentiekio tinklus prie statomų tinklų į Jasonių kaimą nuo Utenos miesto centralizuotos vandentiekio sistemos, bus išvengta vandentiekio bokšto ir gręžinių rekonstrukcijos darbų. Šiuo metu atlikti projektavimo darbai, suprojektuota 2,8 km vandentiekio tinklų, vykdomi statybos darbai, paklota 0,5 km tinklų.
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenos mieste ir rajone"
Siekiant gyventojams sudaryti palankias prisijungimo sąlygas prie centralizuotų tinklų numatyta pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakas Utenos mieste Bočių, K. Ladygos, Užpalių, Vasaros, Atgimimo gatvėse ir Utenos rajone: Vytauto g., Užpalių mst. ir Tuopų g., Antalgės k. Projekto metu numatyta pastatyti apie 268 m vandentiekio tinklų ir sudaryti galimybę prisijungti 10 abonentų bei pastatyti apie 247 m nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę prisijungti 9 nuotekų abonentams. Darbai atlikti: Bočių, Atgimimo, Užpalių, Vasaros gatvėse Utenos m. Pastatyta apie 215 m vandentiekio ir apie 124 m nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų 6 būstams. Šiuo metu darbai vykdomi K. Ladygos g., Utenos m., Vytauto g., Užpalių mstl., Tuopų g., Antalgės k.
„Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Aušros g. Utenos m."
Šio projekto įgyvendinimo metu planuoja rekonstruoti apie 1615 m Aušros g., Utenos m. vandentiekio tinklų, įvelkant į seną vamzdį naują vandentiekio vamzdį bei sumontuojant reikiamą armatūrą. Rekonstruojama vandentiekio atkarpa nuo „Alaušos" degalinės iki Aušros ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžos ir apie 25 metrai už šios sankryžos. 2018 m. baigti projektavimo darbai, atlikta ekspertizė.
„Nuotekų tinklų rekonstrukcija Aušros g. Utenos m."
Šio projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti apie 2100 m Aušros g. nuotekų tinklų. Šiuo metu vykdomi projektavimo ir derinimo su kitomis institucijomis darbai.
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Bokšto g. Utenos m.".
Šio projekto įgyvendinimo metu buvo planuota pastatyti apie 1197 m vandentiekio ir apie 1609 m nuotekų tinklų Bokšto g., Utenos m. 2018 m. jau pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklai, vykdomi nuotekų siurblinės pajungimo, derinimo darbai.
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakų Jasonių k. Utenos r. statybos darbų"
Siekiant sudaryti papildomą galimybę gyventojams prisijungti prie projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)" jau pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų, pateikusiems prašymus po projekto atlikimo, papildomai atliekami vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakų statybos darbai Jasonių k., Utenos r. 2018 m. pagal gyventojų prašymus yra pastatyta papildomų 15 vandentiekio įvadų ir 15 nuotekų išvadų.

4

 

Joomla templates by a4joomla